^nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Hasiči Dubí

Hasiči Dubí

Hasiči Dubí

Hasiči Dubí

Hasiči Dubí

   
      Česká pamětní kniha (kronika) je v Dubí vedena od r. 1945. Je to jeden z hlavních zdrojů informací o dubském hasičstvu poválečných letech, protože v oné pohnuté době se dokumentaci potřebná pozornost ani věnovat nemohla. Ale proto­že náš spisek není a ani nechce být vědeckým a kritickým, určitá neúplnost asi ne­bude na závadu, dovíme-li se o událostech hlavních a rozhodujících. Z pozdějších let je zpráv o činnosti již více, ba nčkdy tolik, že všechny netřeba uvádět, protože by naše řádky ztratily upomínkový a oslavný charakter a staly by se suchým výč­tem statistických dat. Místo toho dejme přednost zkušenostem, dojmům a zážitkům jednotlivých členů, jak jsou zachyceny v některých zápisech ze schůzí nebo se udržují ústním podání. Přitom nechceme zamlčovat nedostatky a stíny, ale bereme je navědomí s pochopením, protože každý máme právo na svou nedokonalost a nad to stín ve správné míře přispívá k plastičnosti, lidskosti a životnosti našeho obrázku. Sumou, náš pohled budiž vlídný, laskavý, shovívavý a smířlivý, jako každá vzpomínka, která uchovává jenom krásné a méně krásné jen proto, aby to krásné ještě víc vyniklo. Nebude se vyhýbat ani humoru, protože hasiči jsou hoši veselí. Zlý jazykové sice o nich říkají, že hasí především žízeň, ale je to pomluva, které jsou schopni právě jazykové zlý. Žízeň se v lidské společnosti hasí s různou intenzitou při vší činnosti a hasiči v tom určitě žádný primát nemají. jsou optimisté, kteří svůj kladný vztah k životu dokazují už tím, že ho dobrovolně zachraňují, často s nebezpečným nasazením.Také proto humor, hru a zábavu přímo potřebuji do rovnováhy s mnohým vypětím a krajně odvážným a duchapřítomným zvládáním nejtěžších si­tuací.

Tak tedy:

 
     V roce 1945 byl založen hasičský sbor v Dubí. Zakládající členové byli:
Jakub Kluďák - starosta, Alois Chochola - velitel, Josef Kolář- zástupce velitele, Jaroslav Krejčí - jednatel, Jaroslav Kočka - pokladník, František Radoševič - řidič, Pavel Kuzma- strojník, Františka Kuzmová - sanitářka, Dora Loužecká - sanitářka, Antonín Lutonský, Antonín Bukáček, Karel Fuks, Karel Veselý, Karel Borovec a František Smetana.
Členové sboru v roce 1945

Přípravy k jejímu založení probíhaly od druhé polovinyr.1945. ustavující schůze byla 1.10. Starostou byl zvolen Jakub Kluďák, velitelem Alois Chochola.
 

 

Roku 1946. přesněji 24.2. se konala první valná hromada sboru a velitelem byl opět zvolen Alois Chochola. Ten byl kromě toho, po usneseni bezpečnostní komise, ustaven radou MNV (předseda František Pevný) požárním komisařem pro celou oblast katastrálního území Dubí. Tato funkce ho zavazovala a opravňovala podle potřeby, ale nejméně jednou za rok, za účasti stavebního a kominického znalce i zástupce hasičského sboru vykonat prohlídku ve všech budovách. Sbor dostal od Okresní kriminální ústředny žádost o okamžité hlášení každého požáru, aby její vyšetřující orgány mohly být na požářišti co nejdříve (podepsán Dr. Těši­tel). Sbor měl tehdy 18 členů a musel zasahovat několikrát. Nejtěžším případem byl požár jednoho domu a hospodářské budovy v lázních, k němuž přijelo na po­moc 12 hasičských sborů. V nejbližším okolí byly sboiy ve Mstišovč, Cukmantlu, Bystřici, Běhánkách a Drahůnkách. Členové sboni si v tomto roce (1946) sami upravili zbrojnici, takže si to vyžádalo z obecní pokladny jen malou částku. Hasiči měli velmi pěkný ples.

 

 

 

 

V r.1947 je valná hromada 23.2. a velitelem je opět zvolen osvědčený pra­covník Alois Chochola. V městské kronice je zaznamenán povzdech hasičů: „Škoda, že nemohou veřejní činitelé domluvit mladé chase, aby vstupovali do sbo­ru. Kádr totiž tvoří pouze staří muži". Nicméně byl obcí dobrovolnému sboru vy­sloven dík za vykonanou práci v uplynulém roce. Sbor disponuje osmiválcovým vozem Minerva a 2-ma vozovými motorovými stříkačkami. I ostatní hasičské pro­středky se podařilo doplnit, takže jejich povšechný stav vyhovuje. Valná hromada se také ještě zabývala loňským požárem sanatoria (Tereziiny lázně), při němž včasným zásahem hasičských sborů bylo i město uchráněno od rozšíření ohně a na jehož likvidaci se podílel hlavně sbor z Dubí. Požární ochrana se dále vyvíjí, ministerstvo vnitra v září sděluje, že „k oblastnímu velitelství SNB budou přiděleni zvlášť k tomu účelu vyškolení důstojníci a gážisté jako požární inspektoři". To dává v říjnu oběžníkem na vědomí ONV.

 
Roku 1948 se život sboru zintenzivňuje, rozvijí se vzájemný vztah s obcí a jejím vedením zlepšuje se vybavení. Díky pohotovosti hasičů byly lokalizovány a likvidovány dva velké požáry, nynější České pily a jednoho čalounictví. V závo­dech hasičských sborů se naši umístili na 2. místě a rada MNV jim poděkovala za dobrou propagaci obce. Členové sboru opravili vadnou římsu obecné školy a od­stranili tak nebezpečí úrazu. Opravili také svůj dům a spolkovou místnost. Rada MNV schválila zakoupeni motorového vozidla pro dopravu mužstva a stříkačky za odhadní cenu 57.540,- Kčs a 15-ti párů gumových holinek. Alois Chochola byl v březnu jmenován za hasiče členem volební komise a na podzim při změnách referentů některých komisí referentem komise bezpečnostní. V únoru byl pořádán tradiční hasičský ples. Zajímavé je také hospodaření jednoty. Na straně příjmů jsou kromě členských příspěvků a zisku z plesu i obnosy za požární služby jednotlivých členů. Čteme u nich jména Helebrant, Vrabec, Růžička, Kolář, Staš, Smetana, Bukáček, Lutonský, Fuks, Jelínek, Vyskočil, Jačka, Semerád, Krejčí, Kuzman, Balcar. Výdaje jsou za opravu auta Steyer, za nové nářadí, součástky, materiály (písek, vápno, benzin, olej, fermež, atd.) a diety mužstva při veřejném cvičení na Moldavě a sjezdu v Chomutově. Za celý rok je příjem 60.462,- vydání 30.824,10 zbývá 29.637,90 Kčs.
 
     V r.1949 byl mezi příjmovými položkami kromě výborného plesu a maškarní merendy ještě zisk z posvícenské zábavy 20.705,- Kčs. Výdaje byly za olejový zdvihák, montáž sirény, různé opravy, 50m lana, mikulášskou a vánoční nadílku atd. Za celý rok byl příjem 130.892,80 Kčs vydáni 124.158,70 Kčs, zůstalo 6.734,10 Kčs. Sbor má 27 členů z toho 2 ženy. Zúčastnil se okrskového cvičení na okresním sjezdu hasičů v Teplicích. Rada města rozhodla, aby v domě ě. 41 v Benešově ul., kde je hasičská zbrojnice, bydleli nájemníci z řad zdejšího sboru. Hasiči před domem vyrovnali terén, který pak velmi vzhledně upravili.
     Rozvíjející se činnost sboru je patrná v příjmech i vydáních v r. 1950. Někte­ré položky se znásobují, nové přibývají: značný zisk ze zábav, které byly 4.3., 13.8., 3.9., 30.11. a 17.12, z darů, za služby, z kina Dubí. Ve vydáních se objevují tiskopisy, sešity, papíry, známky, kolky, matriční kniha, tiskárna, povolení k zába­vám, výlet, kapesní svítilny, čepice na ples, šití krojů, bavlněné popruhy, tepláky pro dorost, školení autoridičů (Balcar, Jelínek), hasičské rozhledy, jízda dorostu na Cínovcc a další. 12.6. byl autem ČTŠ 2522 poškozen telegrafní sloup. Pojišťovna Slávia oznámila, že po odečtení hasičské účasti (400,- Kčs) poukáže čisté odškodné 721,- Kč. 24.6. během slavnosti na školní zahradě předvedli žáci sboru seskok do plachty z 2. poschodí školy. Byla výborná propagace před náborem no­vých žáků do sboru, který již má ve svých řadách hochy a dívky ve věku kolem 12 let. Všichni nosí stejnokroje, které jim samozřejmě krásně sluší.
     Když se psal r.1951. měly děti dokonce i hasičské helmičky. Sbor má nové vedení: předsedou je Josef Kolář, 1. náměstek St. Balcar, 2. náměstek Antonín Lutonský. Je zvláštní jak se informace rozcházejí - první je z městské kroniky. V zápisech sboru je, že na mimořádné valné hromadě byl zvolen předsedou Antonín Lutonský, 1. místopředseda Josef kolář, 2. místopředseda Michal Palakovič, orga­nizační referent St. Pane, referent výcviku St. Balcar, jednatel a archivář Vlad. Krýzl, pokladník František Vyskočil, kulturní a osvětový referent Josef Sedlák, referent pro prevenci Jan Šerc, samaritánský a zdravotní referent Alžběta Edenho- fherová, referent dorostu Milič Jelínek, referent žen Zdena Salačová, referent pro odborná školení František Radoševič, revizoři Kašpar a Jírovský. Jan Staněk uvádí ve své knize o hasičství jako velitele St. Balcara a jako starostu Ladislava Brabce. V seznamu činných členů (23) je jich 5 narozených před r. 1900 - Alois Chochola (1894), Václav Jírovský (1893), Josef Sedlák (1894), K. Vučka (1894), František Vyskočil (1895).
     Okresní velitel Rmoutil je žádán, aby zařídil příděl plachtoviny pro hasičský vůz, který nemá uzavřenou karosérii. Po delší době předseda MNV urguje u komunál­ního podniku v Dubí zastřešení hasičského auta. Je to naprosto nutné a výmluvy, že auto k tomu není připraveno, není možno přijmout, protože i ta příprava je povin­ností komunálu a nelze ji očekávat od neodborné svépomoci hasičského sboru. Předseda MNV znovu připomíná ONV, že velmi nutné zřídit v Dubí protipožární nádrž na vodu. Byla již několikrát plánována. 27.4. žádá sbor o 2.760,- Kčs pro Benzinol n.p. ve Mstišově za 230 1 benzinu. MNV si dává předložit knihu jízd, zjišťuje abnormálně vysokou spotřebu benzinu a zjišťuje též, že kniha je vedena nepřehledně a nesprávně (označeni vzdáleností, oprávněnost aj.). Proto odmítá účet refundovat a sbor jej bude muset krýt z vlastních prostředků. Pro budoucnost byla učiněna opatření: pro každý vůz určit jednoho řidiče, bez povolení se smí vyjet jen k požáru, klíček od motoru bude zamčen v zasklené skříňce přístupné jenom urče­nému řidiči atd. Inu, jsme lidé dobří, ale křehcí. Ó, té lidské křehkosti! 20.7. sou­hlasí MNV s koupí nových reflektorů pro hasičské auto. Pořádalo se několik hlav­ně finančně úspěšných zábav a plesů, ale MNV je povoluje jen za určitých podmí­nek . Ježina z nich je dodržení ustanovení §3 zák. 86 Sb. ze 17.2.1922, totiž „Zákaz výčepu pálených lihových nápojů". Hospodaření je aktivní, vykazuje v srpnu hotovost 4.585,90 Kčs a tím kupodivu končí zápisy v pokladní knize, která je dál vedena až v r. 1953. V listopadu vypukl v Inwaldových závodech v ranních hodinách velký požár. Vyhořel celý sklad materiálu. Příčina se nezjistila, škoda činí přes 3 miliony korun.

 

 

     Život plyne odměřován léty, která nejsou všechna na pamětihodné události stejně bohatá. Řeklo by se: byli, pracovali a těšili se ze života, který byl klidný, vyrovna­ný a celkem jednotvárný. Ale to se do kroniky nehodí. Nebo se něco zajímavého přece dělo, ale nikdo to nezapsal. To je případ naší městské pamětní knihy, do kte­ré zápisy za léta 1952-1955 dodatečně provedl nový kronikář K. Postránecký. Není jich mnoho a informací z jiných zdrojů také ne.

 

     R.1952. Připravují se poplachové plány obcí, výcvik v zimním období, kraj­ská soutěž, zakládání ženských družstev aj., to vše na aktivu velitelů 27.1.1952. Pojišťovna se podílí na vybudování vodní nádrže úhradou materiálu, práce udělají brigádníci. Opravovala se stříkačka a věž na sušení hadic na školním hřišti. V 50- tých letech měla dubská jednota i žákovský pěvecký sbor, kteiý vedl učitel Josef Dvořák. 4. okresní konference také velmi chválila tiskovou komisi, kterou rovněž vedl Josef Dvořák. Až do poloviny dubna ležely na polích spousty sněhu, květen byl deštivý a se sněhem, léto mimořádně horké. Od 8.11. se náhle objevil sníh a udeřily mrazy, mnoho řepy a brambor zůstalo na polích.
     V r.1953 hasiči vypumpovali vodu ze sklepa restaurace „Stromovka". 28.1. hořel sklad hotových výrobků a dřevité vlny v továrně Barevné sklo. Vyčíslená škoda překročila půl milionu korun (ještě staré měny, měnová reforma byla 1.6. t.r.). Koncem listopadu shořela stodola p. Hýzlera, plná sena. Požár založily děti. Výroční schůze v prosinci zvolila nový výbor:
 předseda - V. Jírovský
1.místopředseda a velitel - St. Tane
2.místopředseda - J. Halas.
Sbor má v tuto dobu 21 členů. Pokladní kniha je uzavřena k 31.5., hotovost 4.388,10 Kčs v rámci měnové reformy vyměněna za 87,70 Kčs (poměr 1:50) no­vých peněz. Po minimálních, nebo v některých měsících žádných, příjmech ani vy­dáních zbývá pro r.1954 částka 61,70 Kčs.
     V r.1954 odstupuje předseda Jírovský a na jeho místo je zvolen Lad. Vrabec. 11.6. rada MNV zjišťuje, že: „...naši požárníci již druhý rok nejsou schopni účasti ve výcvikové okresní soutěži..." a Žádáme OIPO, aby byla nápomocna MNV v zaktivizování členů našeho PS... Prosíme o zaslání pokynů, co vše by se mělo podniknout a čeho použiti, aby se docílilo zlepšení neutěšené situace.". My se dnes hasičskému sboru vůbec nedivíme. Celý národ přijal měnovou reformu s velkým a spravedlivým rozhořčením. Všechen život jí byl ochromen a společnost se z jejích neblahých následků jen těžko a pomalu vzpamatovávala.  pokladní knize čteme zápisy nepřehledné, zmatené, kusé a nedostatečné, za měsíce červen až srpen chybí úplně a v knize jsou též stopy po vytržených listech. Obnovený zápis pokračuje a zároveň končí v září. Přesto sbor vyčistil vodní nádrž u zbrojnice, dokončil gene­rální opravu vozu Steyer, cvičil a konal přednášky.
     I rok 1955 je na informace chudý. 17.1. zuřila prudká sněhová bouře s vichři­cí, dosahující rychlosti až 110 km/li. Jaro i léto se vydařily vlhké a studené, podzim byl naopak teplý a v prosinci bylo jako na jaře. MNV chce, aby sbor vyklidil sta­rou zbrojnici ve dvoře školy, ale nejde to. Jsou tam uloženy ruční stříkačky, které se zatím nesmějí zlikvidovat a uskladnit je není kde, jedině ve vedlejší garáži pana Zupáka. Pokladna se zotavuje, příjmy a vydání jsou obvyklé, popř. žádné, uzávěr­ka vykazuje aktivum 1.098,- Kčs. Sbor dokončil zřízení skladu benzínu a opravu sušící věže na hadice.
     V r.1956 se lednový ples vydařil se ziskem 3.000,- Kčs a režií 2.040,17 Kčs. Koupily se teplákové soupravy pro dorost a nějaké drobnosti a koncem roku zbylo 1.326.67 Kčs. Muži i žáci pravidelně cvičili, i když v zimě t.r. dosahovaly teploty až -32°C. Po těch tuhých mrazech se opozdily jarní práce a po mimořádně nepří­znivém létě přikryl neočekávaně předčasný sníh značnou část dosud nesklizené cu­krovky. Ve sboru se vyskytl i problém kázeňský.  září je na radě MN podána stížnost na Rud. Semeráda, že neplní povinnosti člena PS - 26.8. měl mít žňovou hlídku, ale nepřišel, takže hlídka nebyla. Pak se nedostavil ani na povinné požární cvičení. Radě byl doručen dopis s textem: „Byl k němu poslán soudruh Miihlbauer, aby ho vyzval na cvičení, ale soudruh Semerád ho neslušně odbyl. Mimo to se vůbec žádných cvičení nezúčastnil, po­každé má nějaké výmluvy. Přesto, že se při výměně bytového dekretu zavázal a vlastnoručně podepsal, že bude čestně a řádně vykonávat jemu kladené úkoly, což se doposavad neděje. Žádáme, aby mu byla udělena důtka a popřípadě projednat bytovou otázku."
Za velitele Pavel Kuzma, předseda.
 
Pod tím je červeným inkoustem připsáno:„ Pan semerád slíbil konání povinnosti člena požární ochrany."
 
     V r.1957 dochází k celostátní reorganizaci požárnictví, ale práce našeho sboru se to příliš netýká. Jde o začlenění dobrovolných jednotek do základních organizací Čs svazu PO. Sbor měl t.r. činnost celkem slabou. Brzdily ji porouchané stříkací agregáty a nedostatek ochotných členů. Aktivní byly děti. Na okresní soutěži 30.6. v Proboštově se umístilo družstvo žáků na druhém místě a získalo pohár (muži byli čtvrtí). Byla ustavena dvě družstva lesních a žňových žákovských hlídek za vedeni Jos. Galbavého a Jos. Dvořáka. Centrální orgány požární ochrany jim vyslovily „Uznání za účast na ochraně přírody před požáry, zvláště za vzorné chování žňo­vých hlídek v katastru Dubí". Pochvalně se o nich a o celé jednotě vyjádřila i okresní konference 12.1.1958. Rtuť teploměru toho roku prováděla dřepy a výsko­ky v míře nebývalé, až se v létě usídlila na 40°C za naprostého sucha. Podle po­kladní knihy byl t.r., jako vždy, největší příjem z plesu a to 4.140,32 Kčs, vydání činila 3.040,48 Kčs, zůstatek 1.099,84 Kčs.
     Celý rok 1958 se na rozdíl od minulých let vešel v pokladní knize na jeden list. Příjmů i vydání bylo minimálně, ples nebyl. Sbor pociťuje nedostatek členů a obrací se o pomoc na N. Na okresní konferenci ČSPO byli vyznamenáni Vlad. Krejzl a Jos. Dvořák odznakem „Vzorný požárník". Za celý rok byl jen jeden malý požár, který vznikl od vadného komína a byl brzy uhašen. Majitelka bytu byla v tu dobu v biografu. Městský kronikář zaznamenal mimořádné počasí: „Množství sně­hu, jaké nebylo již mnoho let, zůstalo ležet až do lO.dubna. 21.3. bylo ještě 9°C, v květnu náhle 20°C. Po suchém červnu byly v červenci lijáky a záplavy po celé re­publice, podzim byl deštivý a vánoce na blátě, na Štědrý den lilo jako z konve.".
     Rok 1959 byl velmi suchý, mnohdy 6-10 týdnů ani nekáplo. Byl nedostatek pitné vody, potoky úplně vyschlé. Na podzim vznikl požár v budově osmiletky. Pionýři uhasili požár vyprahlé louky, kde hořela neposečená tráva plameny přes 1 metr vysokými o rozloze několika arů. Tím zabránili vzniku velkého požáru lesů v okolí Dubí. Požár vznikl také v kůlně dětské psychiatrické léčebny. Kromě pravi­delného cvičení požárníci opravili požární auto a přívod vody do nádrže. Ve funkci předsedy působil Milič Jelínek, velitelem byl Otto Miihlbauer a jednatelem Josef Dvořák.
     V r.1960 řídí práci sboru opět nový výbor s předsedou K. Rýdlem a těmito členy : M. Salač, J. Halas, Fr. Kopáček, J. Dvořák, L. Vrabec, V. Jírovský a Fr. Šidlichovská. Sbor má 29 mužů a 2 ženy. V obci t.r. nebyl ani jediný požár. Sva- zarm s ČSČK, požárníky a pohraniční stráží uspořádal 18.9. pěkné veřejné cvičení civilní obrany. 1.7. spojením Dubí, Hor. Bystřice, Pozorky, Malého Újezdečka a části N. Mstišova vzniklo nové město Dubí, které mělo k 31.12. 10.283 obyvatel a stalo se tak vedle Teplic, Duchcova a Bíliny pátým městem teplického okresu. Jaro bylo chladné, léto a podzim deštivé a tím trpěla hlavně sklizeň obilí a okopanin.