^nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Hasiči Dubí

Hasiči Dubí

Hasiči Dubí

Hasiči Dubí

Hasiči Dubí

    
 
 
     61.roce se ustavil městský výbor ČSPO za účasti MJ Dubí 1, Dubí 2 - Hor. Bystřice, ZJ Rudolfova huť a MJ Dubí 3 - Pozorka (která v té době v činnosti stag­novala). Předsedou byl zvolen Vilém Nový, velitelem Osvald Nejedlý, preventistou Josef Dvořák, jednatelkou Fr. Kuzmová. V březnu došlo ke změně, velitelem se stal Bedřich Hortig (v kronice psán jako Hortík), protože O. Nejedlého zvolil za předsedu okresní výbor ČSPO. 14.10. proběhlo dobré a úspěšné cvičení všech po­žárních sborů v Dubí za řízení okrskového velitele Jos. Jochece. V okresní soutěži mladých požárníků v Proboštově získali žáci ZDŠ Dubí 1 stříbrnou medaili. V. Jí- rovský, bývalý člen pražského hasičského sboru z r.1937, O. Nejedlý, N. Rohr- bach, Jos. Jochec a V. Nový dostali od KV ČSPO vyznamenání „Za obětavou práci v požární ochraně". ÚV ČSPO udělil Josefu Dvořákovi, učiteli zdejší školy, za dlouholetou činorodou práci v požární ochraně nejvyšší řád „Za zásluhy". Sou­druzi Hortig a Adamec mají „pohovořit se s. Kopáčkem o jeho zanedbávání funkce a zjistit, bude-li pracovat dál, nebo ne.". Sbor žádá MěNV o zakoupení masek (žádné nemají) a „skříň pro úschovu cenného materiálu, který se pohazuje ve zbrojnici sem, tam (šatstvo pro členy, boty, atd.). Je to velmi nutné.". 12.9. je podá­na žádost o knihovnu na odbornou literaturu a časopisy, o psací stůl, protože „dosud užívaný je rozbitý, nedá se zamknout a byl používán místním sborem po­žárníků již za 1. republiky" a o rozhlasový přijímač. Po sloučení Pozorky a Bystri­ce „prý by se požadované náležitosti našly". Sbor zřejmě nepočítá s tím, že by se MěV PO podařilo MJ v Pozorce „udržet při životě". Tu snahu MěV měl a dokládá to zápis z jeho schůze z 12.5. „...ačkoliv byli požárníci z Pozorky řádně pozváni, nedostavil se ani jediný a nikdo z nich se neomluvil. Usneseno svolat příští schůzi do Pozorky a vynaložit všechno úsilí, aby činnost místní jednoty byla obnovena, neboť jde o požárníky, kteří před několika lety vykazovali velmi pěkné úspěchy.". Členové DPH (domovní požární hlídky) se budou školit. Ústecká výzbrojna ve 3. čtvrtletí dodala objednané pracovní stejnokroje. Akumulátorová svítilna s reflekto­rem není k dostání již několik let, ačkoliv je v objednávkových listech uváděna. Každý velitel družstva vypracuje požární řád a poplachový plán a předloží jej ke schválení. Na podzim 2 měsíce nepršelo, až do 20.12. bylo 16°C (nejtepleji od r. 1775), pak náhle přišly mrazy bez sněhu.
 
 
     Počasí v dalším roce, r.1962. bylo více než podivné. Množství sněhu z února leželo až do poloviny dubna, pak nastalo náhle teplo až vedro dosahující 30°C, květen byl pak nejstudenější od r.1810, a tak se toho roku ovoce neurodilo. Od září do listopadu bylo velké sucho, od začátku prosince přišly mrazy se sněhem. Z dub­ských hasičských sborů pracoval nejlépe sbor v Dubí 2 - Bystřici, méně již v Dubí 1 a v Dubí 3 - Pozorce se nepodařilo během celého roku činnost oživit. 13 schůzí v jednom roce (1962) je věc nebývalá a hodná pozornosti. Byly to členské schůze a konference MJ i MěV a k tomu ještě přibývá 12 výborových schůzi MJ. Zápisy z nich dosvědčují, jak se život dubského hasičstva zčeřil a rozvlnil, jak přibylo pro­blémů, k nimž je třeba se nějak postavit, pokud možno je vyřešit, nebo jim dát ale­spoň žádoucí směr. Uveďme některé výňatky. 6.1. říká předseda MěV Nový: „Všichni odsuzujeme zápomý postoj majora Píši k mateřské jednotě v Pozorce, kde je předsedou a dosud nedokázal svolat výbor, ač k tomu byl několikrát vyzván. Rychle zapomněl, že požárníci mu umožnili odborné proškolení v ČSSR i SSSR, po němž může být krajským náčelníkem.". Zvažuje se možnost placeného požární­ho sboru, protože mezi občanstvem je o PO nepochopitelný nezájem. „Dům po­žárníků" (Gottwaldova třída č.41) začal být najednou k dispozici nepožámíkům, což je počátek veškeré rozladěnosti. Řidič Kropáček odmítl jezdit s požárním vo­zem a nahradil ho V. Vavřinec. Ke kladům patří pohotovostní služby ve zbrojni­cích a na závodech, žňové a lesní hlídky, 2. místo mužů z Dubí 2 v okresní soutěži, stejně tak žáků z Dubí 1, výcvik, přednášky na školách a besedy s občany. Členská schůze 17.1. uvádí stav 25 mužů a 1 žena, J. Dvořák oznamuje, že ve škole ustavil také jedno družstvo žákyň. Noví členové jednoty jsou Emil Váňa, Václav Mitrov- ský, Viliam Vavřinec, Julius Pipek, Václav Polán, Eduard Simmer, Václav Suchý a Petr Jenč. „Manželka našeho požárníka Malého nedopatřením vhodila do kamen objednávkový list na 12 párů gumových bot podepsaný MěNV. Bude třeba napsat nový objednávkový list. Provede s. Dvořák.". Soudruh Křeček daruje jeden pár gumových bot. Soudruh Simmer bezplatně opravil rozhlasový přijímač, který daro­val MěNV. „Soudruh Dvořák žádá všechny, aby se v zájmu dobré pověsti celého PS na všech vystoupeních chovali vždy tak, jak se na požárníka sluší. V žádném případě nesmíme připustit, aby došlo ke rvačkám, jak se leckde ještě děje.". Je to připomínka po rozhodnutí opět pořádat (možná maškarní) ples. Ale ten se nakonec nekonal pro chřipkovou epidemii. 16.2. na schůzi MěV připomíná předseda V. Nový, že je velmi nutné postavit novou zbrojnici v Dubí 2 - Bystřici. Dosavadní stojí na vodě a její všechno vybavení v hodnotě asi 180 tis. Kčs je navlhlé a mokré. Ve zbrojnici v Dubí 1 je třeba roztřídit materiál a pohonné hmoty dát do přístavku, který neprávem používá domovní správa, tak jako požární sborovnu, která jí byla půjčena do dubna 1961. Vypukne-li po směně požár v Keramičce, není možno se dostat k agregátu, protože je tam přes noc garážován traktor. Odesláno na MěNV: „Byla nám přidělena propagační skříňka na č.41 v Gottwaldově ulici, příděl jsme zapsali do protokolu a dovídáme se, že byla najednou přidělena správě místního kina. Proč se nás nikdo nezeptal ?". Na výborové schůzi 28.2. informace o krajské konferenci, která se zabývala také příčinami požárů. Nejvíce jich zakládají pořád ještě malé děti, na 2. místě jsou závady na topení a na 3. neopatrní kuřáci. Škody jdou do miliónů. Při zásazích zachránili požárníci téměř 8x tolik, co pohltily pla­meny. Byl založen soupis inventáře: hadice A, B, C, rozdělovače, proudnice, hyd­ranty, požární vůz, čerpadla, žebříky, hasící přístroje, hasební nářadí, nábytek a zařízeni. Časopis „Požárník" je vyvěšen ve sborovně. Cvičení jsou každé úterý a pátek od 17 hodin. Občas by je měli sledovat předseda i členové výboru. Předseda přislíbil. Ze dne 20.3. čteme zápis: Snad se přece podaří obnovit MJ v Pozorce. Při inventuře tam „byly zjištěny nedostatky a závady, nepořádek ve zbrojnici, výzbroj částečně zásahu neschopná, tedy k nepotřebě". Na členské schůzi 16.5. má s. Se- merád ostré připomínky k veliteli PD s. Mtlhlbauerovi. Pro jeho „vulgární vystupo­vání a neukázněnost, svévolné počínáni ve zbrojnici a že si nedal vůbec nic říct a rozvrací celou morálku MJ a PD Dubí 1. Tuto rušnou výměnu názorů urovnává a uklidňuje s. předseda Nový". Májové oslavy byly zajištěny dobře a proběhly bez závad, „pouze 9.5. se zdržela ěást mužstva Dubí 2 ve Stromovce asi 2,5 hodiny a byla jim dána důtka a osobní domluva předsedou s. Novým". Lesní správa v Dubí má úplné požární mužstvo a stálé lesní požární hlídky, vlastní dopravní prostředky a nářadí rozmístěné na několika stanovištích v lese. Jsou zajištěny denní žňové polní hlídky mládeže a žňové pohotovostní služby ve zbrojnicích. V MJ Dubí 1 je politováníhodný rozkol mezi funkcionáři a členy. Dva tábory proti sobě a osobní rozbroje škodí celkové práci a je na čase je zlikvidovat. Obnovení MJ v Dubí 3 naráží na odpor občanů, kteří nechtějí, aby se někdo po jejich zádech šplhal nahoru jako major Píša, který je pak tolik zklamal. Při lesním požáru selhala organizace. Po jeho lokalizování měli ještě držet službu mladí požárníci. Ty ale zmýlil odjezd jiných sborů a následoval zmatek a panika. „Mladí nemají být ponecháni sami so­bě." 11.7. MěV kritizuje velkou neúčast na schůzích, nedokončené nebo ani neza­čaté preventivní prohlídky a funkcionáře, kteří nepodali pololetní zprávy. Okresní soutěže požárních družstev v Ohnfči se zúčastnilo 1 družstvo za Dubí 1 a 1 za Dubí 2 - Bystřici, které získalo 5. místo a jeho vystoupeni bylo vzorné. Dubí 1 bylo sedmé, jeho vystoupení neukázněné a vinou velitele Miihlbauera budilo pohoršení. K nástupu muselo být voláno rozhlasem, to nepomohlo a tak pro ně musel jít okresní náčelník a předseda OV do restaurace, kde s. Mflhlbauer byl v podnapilém stavu. Navíc bylo téhož dne celé družstvo i s velitelem v opilém stavu ve Mstišově, za což byl zbaven funkce velitele. Členská schůze 10.9. děkuje mládeži za zodpo­vědné vykonávání lesních a žňových hlídek po dobu hlavních prázdnin. Nejsvě- domitější byli chlapci Jiří Řezáč a Vojtěch Srch. Pohotovost mělo 15 mužů, kteří 19x nocovali a věnovali sklizni 228 hodin. Výbor členské schůze 22.10. oceňuje žáky. Už 4 roky se úspěšně zúčastňují soutěží 12x sami uhasili lesní požáry a při větších vydatně pomáhali přítomným sborům. Za to dostávají odznak „Mladý po­žárník" J. Řezáč, V. Srch, Jos. Jáchymstál, B. Tauc, V. Leysek, P. Nedoma, J. Vavřinec, VI. Hunka, J. Váňa, SI. Sotorník a V. Mucina. Novému výboru předsedá Josef Sedlák, velitelem je Vlad. Krejzl, preventistou Volfg. Špička, stroj nikem Vil. Vavřinec, jednatelem Jul. Pipek, hospodářem K. Rýdl, vedoucím mládeže K. Jícha a Ed. Simmer, pokladníkem V. Jírovský, revizorem Lad. Vrabec a V. Polán. Sou­druh Vrabec žádá, aby požárníci při pohotovosti a nočních hlídkách zachovávali od 21 hodin noční klid a otírali si zablácenou obuv. Bývalý velitel Miihlbauer si vy­půjčil od s. Sedláka kompletní soukenný stejnokroj a místo, aby ho v pořádku vrá­til, hodil vše ve zbrojnici do skříně a kalhoty vyměnil za starší. Jde o veřejný maje­tek, bude tedy volán k zodpovědnosti. MěV 17.10. je znepokojen, že vázne zajiš­tění topného období. Preventista s. Čálek nepracuje a na schůze nechodí, bude tře­ba řešení. V tomto roce (1962) bylo 7 požárů, největší 14.1. v garážích n.p. Obalo­vé sklo, který se za silného větru rychle rozšířil a způsobil škodu za 100 tis. Kčs. Vznítila se nafta od koksových kamen na zahřívání aut. Druhý byl o Velikonocích. Dva nesvědomití kuřáci při výletě autem zapálili trávu v lese nad Dubím, oheň již nemohli uhasit, utekli a požár zničil přes 20 ha lesa. Hašeni se zúčastnili požárníci z Teplic, okolní sbory, vojáci, občané a mladí požárníci ze ZDŠ Dubí 1. Při veřej­ném zasedání MěNV byla žákyně 8. třídy, Pavlína Pacurová vyznamenána ředitel­stvím státních lesů a s ní celé družstvo mladých za zásluhy při hašení tohoto požá­ru. Zima byla velmi dlouhá, mrazy se sněhem, které začaly v prosinci minulého ro­ku trvaly až do poloviny května, teploměr klesal až k -30°C.
 
 
     Zprávy o roku 1963 jsou rozporné a převažují ty, z nichž je patrno, že situace v dubském požámictví byla neutěšená. Městská kronika sice konstatuje, že sbory v Dubí 1 a 2 pracovaly dobře, ale zápisy ze schůzí říkají něco jiného. V nich je kriti­ka nesvědomitých funkcionářů, neúčasti 50-ti% členů bez omluvy (vč. velitele), neuspokojivé přípravy na soutěž. Velitel se nestará o zásobu pohonných látek, hádky a nedorozumění mezi členy výboru a celková rozháranost narušují celé dění MJ, družstvo žáků, které si dosud vedlo velmi dobřé se rozpouští, neplní se závaz­ky... Členská schůze 8.11. schvaluje zprávu velitele, podle níž se pravidelně 2x týdně konalo cvičení za uspokojivé účasti, byl 1 poplach při němž se v nejkratší době sešlo celé družstvo, o žních byla ve zbrojnici pohotovost nepřetržitě, atd. Jednatel hlásí 10 výborových a 5 členských schůzí. Během roku přistoupili noví členové: Selinger, Tvrdík, Najman a Řezáč. Jednota má nyní 35 mužů a 1 ženu. Činnost neustává, při ZDŠ jsou 2 kroužky (nižší a vyšší). Na školách byly 3 před­nášky asi pro 400 dětí, sbor se zapojil do „Akce Z" a vydatně přispěl ke sběru su­rovin. Sbor děkuje městu, že mu dodalo všechny potřeby v nejkratší době. Byla uctěna památka zasloužilých a obětavých členů Lad. Brabce a K. Semeráda, kteří zesnuli 14.5. a 25.6. Nový výbor vede předseda Josef Sedlák a velitel Vlad. Krejzl, zástupcem je Ota Muhlbauer, strojníci Fr. Radoševič, Vil. Vavřinec a K. Rýdl, preventistou Volfg. Špička, hospodář Jul. Pipek a jednatel Jar. Neuhauser. Jan Sta­něk se ve své knize zamýšlí nad častým střídáním předních funkcí v dubském sboru a říká, že to nikdy nic dobrého pro požární ochranu neudělalo, zvláště, když MJ měla 35 členů a 2 zájmové kroužky. Však také v následujících letech počet členů klesl až na 19. Spolupráce s MěNV je dobrá, ale „už 4 roky mamě žádáme o opa­tření, aby do potoka Bystřice nebyly vypouštěny záchodové kaly, sypán popel a házeny hrnce a rozbité nádoby proti zákonu o zachování čistoty všech vodních to­ků. Vodní nádrž na dvoře při požárním sboru je napájena odbočkou z Bystřice, kte­rá je zanášena vší nečistotou a ta se usazuje v naší vodní nádrži (i kuchyňské od­padky, utopená koťata, pošlí králíci)". „Z domu Č.41 byla v minulosti podle teh­dejšího nařízení sňata siréna a podle pamětníků uložena kdesi ve skladech MěNV. Teď bude třeba sirénu najít, nebo musí MěNV koupit novou, protože trubkový sig­nál všude slyšet není." Zápis o prověrce není tak příznivý jako výroční zpráva. Zbrojnice je v nepořádku, požární materiál v nedostatečném stavu (hadice a oděvní součásti pro družstvo), chybí evidence, za 1. pololetí bylo jen 5 cvičení a 1 pre­ventivní školení, poplachový plán obce není, stejně tak požární řád. Po dlouhé do­bě byl opět ples s tržbou 3.188,20 Kčs a režií 1.832,87 Kčs. Zima byla opět krutá, mrazy potrhaly vodovodní potrubí, potoky zamrzly až ke dnu. Protože zima trvala až do května a teprve v červnu přišlo náhlé oteplení, byl rok 1963 vlastně bez jara. V létě byly teploty do 40°C, na podzim teplo a sucho, listopad nejteplejší od r. 1761 a v prosinci náhle mrazy bez sněhu.

 

Začátkem října r.1964 komise pro ochranu veřejného pořádku píše OV ČSPO, že projednala otázku požární ochrany a přípravu na topné období a že ze zprávy předsedy MJ Sedláka vyplývá, že jednota nepracuje a pomalu se rozpadá. Komise proto žádá O V o svolání nové ustavující schůze. 13.10 byla proto svolána schůzka se členy požárních hlídek. Na jedné kopii pozvánky je připsáno červenou tužkou: „...ve zbrojnici nikdo nebyl". Přiložen seznam 27 pozvaných. Je svolána 2. schůze MJ na 4.12. V tehdejším seznamu členů je mimo jiných St. Pavelka, Fr. Radoševič a Jar. Řezáč. Toho roku bylo málo sněhu, na jaře i v létě velké teplo bez dešťů a proto nedostatek píce a krmiva, žádné ovoce a špatná úroda. V listopadu bylo trochu vláhy, ale to už bylo pozdě. Začátkem prosince napadl sníh.

 

R.1965 je Otto Milhlbauer opět velitelem požárního sboru. Na okrese vzniklo několik požárů, které znamenaly velkou škodu národnímu hospodářství. Zásahy při nich byly sice dobré, ale se stále se vyskytujícími nedostatky. Proto jsou napláno­vány dva velitelské dny (březen, říjen), na nichž se bude přemýšlet o zvýšení kvali­ty práce zásahových jednotek. MěNV žádá o eventuální pomoc při rychlém tání značných vrstev sněhu na horách, např. okamžité hlášení narušení koryta v potoce, aby nevznikla živelná pohroma. Polovina roku měla nadnormální srážky, v květnu dokonce 183%. Průtrž mračen způsobila škody za 3 miliony korun. Srážky se zmírnily až v září, podzim byl suchý, v zimě bylo málo sněhu. Živelné pohromy postihly celou Evropu, na jižním Slovensku vznikly miliardové škody, důchodci věnovali Slovákům peníze za sklizeň 112 q sena a město 10.000,- Kčs. Sbor dostal nový automobil pro dopravu mužstva. Sborová pokladní kniha je opět nesrozumi­telná, ale celková bilance je aktivní.

 

Roku 1966 byly sloučeny sbory v Dubí 1 a 2 v jeden městský požární sbor a velitelem byl zvolen Fr. Hanzl. Sbor v Dubí 3 nemá již několik let žádnou činnost. V říjnu bylo až 30°C.

 

V r.1967. na členské schůzi 30.1. předává bratr Jírovský pokladnu bratru Vil. Vavřincovi. V knize jsou za celý rok jen 4 položky bez uzávěru. (V dal­ších letech je bilance podobná. Ve spoři­telně je do r.1972 částka 802,20 Kčs, v r. 1973 499,50 Kčs, v r.1976 259,- Kčs, a teprve v r.1977 suma 3.500,- Kčs. K 31.12. je hotovost 113,20 Kčs aknihaje zrušena.) V městské kronice jsou zápisy bez informací o činnosti požárního sboru do r.1969, poté kronika nebyla přechod­ně vedena.

 

 

 

Roku 1968. 9. a 10. 11. O. Milhlbauer, K Tříska, Fr. Hrebeň a A. Preidel se zúčastnili nepřetržitého zásahu při požáru stodoly se senem na farmě CSSS v Bystřici, 11.11. pak prováděli nezbytně nutné ošetření a úklid použité techniky. Na výroční členské schůzi 15.12. byla schválena nová organizace požární jednotky: velitel Miihlbauer, strojníci V. Vavřinec, Salač, Simmer, mužstvo Dologa, Balcar, J. Vavřinec, Hrebeň, Tříska, Pojer, Preidel a výcvikový referent Fr. Hanzl.

 

Na jaře r.1969 hořel kostel v Tmovanech. Zásahu 9.4. od 3 do 12 hodin se zúčastnili: Miihlbauer, V. Vavřinec, Preidel, Balcar a Pojer. Stav členstva v tomto roce vzrostl na 28 lidí.

 

Od r.1970 nemáme zprávy o životě sboru. Buď se záznamy ztratily, nebo je nikdo nedělal. Začínají se objevovat až od r.1975, zatím kusé, až od r. 1977 značně podrobné.

 

Z roku 1975 máme seznam členů, kterých bylo 31, předsedou J. Vavřinec a velitelem O. Miihlbauer. 5.1. se konal 3. ročník branného závodu Nelsonské katas­trofy v Oseku. Naši žáci se umístili ze 17 družstev jako desátí. 5.10. na Moldavě v soutěži Plamen obsadili 6. Místo z 10 družstev. Žákovské družstvo pak svou čin­nost ukončilo.

 

V r.1976 se plenární zasedání MěNV požární ochranou sice nezabývalo, ale projednávala jí 6.4. rada. Sbor k tomu předložil zprávu o prohlídkách. Žkontrolo- váno bylo 29 obchodů a restaurací a zjištěno 23 závad. 315 domů Domovní správy (přes urgence dosud nepředložena zpráva), 858 soukromých domů (zbývá 121) a závady jsou ve 116. Rozsahem to byla 2. akce toho druhu za posledních 10 let.

 

     R.1977 se při preventivních prohlídkách zjišťuje, že závady dosud nebyly odstraněny. MJ má opět nový výbor, kterému předsedá V. Vavřinec a velí P. Do­hnal. Zdá se, že volba byla šťastná, protože v práci sboru je patrné osvěžení. Chuť, elán a obětavost všech členů roste. Bohužel s výjimkou bývalého velitele O. Milhl- bauera, který asi pokládá svou minulou, a my víme, že záslužnou činnost, za dů­ležitější a závažnější, než své prohřešky, které zřejmě podceňoval. Asi se cítil ukřivděn, ponížen, zkrátka se urazil. Kontakt se sborem, i když svérázným způso­bem, nadále udržoval. Prací se nezúčastňoval, při poplachu nenastupoval, ale (jak je zapsáno) „naopak v podnapilém stavu chodí do zbrojnice, vede nemístné řeči, podrývá autoritu funkcionářů, pomlouvá jednotlivé členy. Výbor rozhodl ho vy­loučit, nezmění-li se do konce pololetí". Vzal spravedlnost do svých rukou a mstil se, ale to se nemá dělat. Členové sboru zatím pracovali pilně jako včeličky. Pokra­čovali ve zvelebování zbrojnice. Dokončili vnitřní práce, natřeli fasádu, nalakovali vrata, vybetonovali podlahu v garáži a chodníky od garáže, před zbrojnicí, pod ok­ny a do domů, dovezli zem a zaseli trávník. Byl vyčištěn rybník (požární nádrž) v Mikulově pod chatou FofVník, na zahradě Státních lázní byl spalován odpad a bylo vyklizeno prostranství. Sbor zasáhl při požáru chaty Lokomotivy Trnovany v H. Dubí, provedl 2 cvičné poplachy a jedno námětové cvičení na lokalizaci požáru výškového domu v Alejní ulici v Teplicích. Těchto výjezdů se zúčastnilo 24 členů. Veliteli PS byl dán klíč od budovy MěNV, aby měl přístup k siréně. Výjezdy bě­hem roku ještě pokračovaly, i když Tatra 805 vyžaduje ode všech silné nervy, protože po každém výjezdu z garáže následuje průměrně dvoudenní oprava motoru a podvozku. „Služební obvod pro náš sbor je rozlehlý, vznikají nová sídliště, v Dubí jsou budovy s velkou kapacitou lidí (lázně, domovy důchodců, dětská psy­chiatrická léčebna, školy a hotely), takže Tatra 805 již nevyhovuje a potřebujeme nové vozidlo." Časový limit výjezdu -10 minut - je plněn. Požárni technika je udr­žována, pravidelně zkoušena a opravována svépomoci, na Škodě 1203 opraveny stěrače a seřízeny brzdy. Celková připravenost je dobrá, nasvědčují tomu i výsled­ky ze dvou soutěží. Zůstává zatím jediný problém - malý početní stav aktivních příslušníků, ale doufejme, že jen zatím. 17. a 18.3. byl „Den otevřených dveří" s prohlídkou zbrojnice a veškeré techniky. Byl včas zveřejněn v tisku, MěNV zor­ganizoval účast škol z Dubí 1, 2 i 3 (celkem 600 dětí z 22 tříd) i zájem ostatní ve­řejnosti byl velký. Rekreace ve stanovém táboře v Úštěku se zúčastnili všichni čle­nové. Radě NV se předkládá ke schválení návrh, aby V. Vavřinec a P. Dohnal se­trvali ve svých funkcích nejméně další dva roky. Oživení práce sboni dosvědčuje i usnesení výroční členské schůze konané 26.11., z něhož vyjímáme:
 
1.celý kolektiv se bude scházet ve zbrojnici každou druhou sobotu dopoledne,
2.každý měsíc bude výborová schůze a 4x do roka členská, vč. výroční,
3.zlepšit a provádět výcvik jednou za 14 dní podle učebního plánu,
4. na jaře r.1978 postavit družstvo mladšich žáků, atd.atd. až za 10.) v prevenci 22 přednášek a 44 kontrol.
 
Za celý rok 1977 členové odpracovali 1.212 hodin (vodní zdroje, zbrojnice se vším inventářem, Akce Z) a sebrali 11.680 kg odpadových surovin. Oživení práce se ne­zúčastňují přece jen všichni členové stejně. Sbor dokonce 3 členy vyřazuje, proto­že: „během roku projevovali nepatrný zájem, nebo se celý rok ve zbrojnici ani ne­ukázali. Stav 11-ti členů je kritický, je třebas získat alespoň 3 členy, ale nemá vý­znam přijímat osoby holdující nemírnému požívání alkoholických nápojů... Obdiv a díky patří členům, kteří i přes překážky vytrvali a jsou páteří dobré činnosti sboru do dalších let" říká se ve zprávě na členské výroční schůzi konané 16.12.1978.

 

 

      V r. 1978 se této výroční schůzi dávají věcné daiy jako odměnu členům, kteří se na dobrých výsledcích práce podíleli nejvíce. Jsou to V. Vavřinec, P. Dohnal, Fr. Hrebeň, V. Staš a O. Pojer. Součástí jejich práce jsou i pečlivé vypracované zprávy o činnosti, které jsou teď podávány za každé čtvrtletí. Z nich se dozvídáme mnoho podrobností, jako např.: „ustavení 12-ti členného družstva mladších žáků vázne, protože Krajská výzbrojna v Ústí n.L. nedodává výstroj objednanou včas. Snad pomůže urgence MčNV, abychom mohli zahájit výcvik od 1.5.". Spolupráce s MčNV, lépe řečeno jeho péče o sbor je značná, práce sboru je ctěna a vážena a rada města za něj na svém zasedání veliteli děkuje. V srpnu žádá město podniky o poskytnuti placeného volna členům sboru Štěpánovi, Hřebenoví, Pojerovi, Stašovi a Dohnalovi, kteří pomáhali odstraňovat v noci na 9.9. škody na veřejných pro­stranstvích a komunikacích způsobené vichřicí a lijákem. V říjnu žádá městská ra­da prodejny a provozovny o zprávu, jak odstranily závady, eventuálně proč je do­sud neodstranily a co z toho hodlají vyvodit. Dále schvaluje plán preventivních prohlídek na léta 1979-1981 a souhlasí, aby uvolněný byt v domě č.41 byl služeb­ním bytcin pro příslušníky požárního sboru, kteří budou mít za úkol správu zbrojni­ce a pohotovostní služby. Nově přidělená (již třetí) stříkačka je v záběhu, novou Avii 30 bude zajíždět nejzkušenější řidič V. Vavřinec, Škoda 1203 byla svěřena V. Stašovi, Tatra 805 byla po odmontování náhradních dílů sešrotována. Sbor děkuje za ledničku do zbrojnice a zároveň prosí o 2 dýchací přístroje Saturn S7 (na 1400 litrů vzduchu, 1 ks za 10.000,- Kčs) a o lepší zvukové a světelné zařízení na Škodu 1203, protože dosavadní jsou zastaralá, se značnou poruchovostí a neúčinná, takže nezajišťují rychlý a bezpečný průjezd k místu požáru. Také by bylo dobré, aby sbor dostával úměrný počet vycházkových stejnokrojů pro účast na veřejných ak­cích, oslavách, apod. Dubští hasiči jsou zapojeni do Akce Z a dalších brigád pro rozvoj města (prostranství před zbrojnicí, kašna u kostela, skokanský můstek, akce při MDD, stěhováni skladu CO a ještě 2.200 kg šrotu). A to vše pres nejvlastnější činnost, která byla také velmi bohatá. Zásahů u požárů bylo celkem 6, největší zá­sah byl u rozsáhlého požáru n.p. Velveta ve Varnsdorfu, 5x se odstraňovaly ná­sledky živelních pohrom. V celostátní akci „Týden požární prevence" byla v n.p. Karlovarský porcelán uspořádána výstava techniky a vozidel a prosloveno bylo 12 přednášek pro 410 dětí. Během výcvikového roku byla 3 školeni za účasti 27 pří­slušníků. Cvičení s výjezdem do Teplic mělo čas nástupu v limitu 10 minut a čas jízdy 6 minut. Bylo provedeno 61 preventivních dohlídek. V březnu proběhla účast na brigádě na O V v Teplicích. Zbrojnice je ve vzorném pořádku, okna zakytována, zhotovena stěna pro výstroj mladších žáků, pořízena lékárnička, technika a výstroj se pravidelně udržuje, 26 ručních hasicích přístrojů je v pohotovostním stavu, vy­čištěna a připravena křesla z bývalé obřadní síně v Dubí 2. Nebude na škodu si připomenout, že s hasičstvim se vyvíjely i zbrojnice. Za jejich předchůdce je mož­no považovat přízemní chodby městských radnic ze 16.-18. století. Radnice byly většinou uprostřed měst, takže bylo nejvhodnější mít hasební prostředky právě tam. Později se stavěly zbrojnice samostatné, ale brzy nestačily pro novou techniku, a ty starší už nestačí ani dnes. V minulosti bývala např. výška vrat kolem 250 m, dnes musí být přes 340 cm. Nejen vrata, ale i celá zbrojnice musí odpovídat současnému stavu techniky. Stavbám zbrojnic se věnovalo bezpočtu hodin, desetitisíce na jejich údržbu, zařízení i techniky. Jen v letech 1975-1978 stály jejich stavby přes 3 mili­ony konin (v Akcích Z). Stavělo se jich tehdy 12, mimo jiné i na Cínovci a v Dubí. Družstvo žáků soutěžilo v běhu, kuželkách, topografii, střelbě, hodu granátem a šplhu na laně na branném závodě 4.11. Členská základna se ustálila na počtu 14 členů a všichni jsou aktivní. Kromě vší činnosti se klade důraz i na stmelení kolek­tivu a dělají se táboráky, společně se chodí do kina a je uspořádáno i soustředění na „Osecké boudě" v Novém Městě. „Važme si obětavé práce celého kolektivu i shovívavosti manželek a rodinných přislušníků." Rozpočet na r. 1978 byl 40.000,- Kčs, výdaje nakonec vzrostly na 64.421,- Kčs. Překročení je dotováno z kapitoly „vnitřní správa", částku investiční poskytl celou ONV. Protože se zjistilo, že po­lovina členů jsou neplavci, během 1. čtvrtletí následujícího roku (1979) se každý týden dojíždělo do Bíliny, kde plavčík krytého bazénu vedl plavecký výcvik, při­čemž se jezdilo novou Avií, aby se zajela. (V listopadu se pro ni v bleskové akci přestavěla garáž.)
     Rok 1979 přináší opět změny, žel ne k lepšímu. Co má být nebo opravdu je svým způsobem dobré, může na druhé straně působit nepřiznivě. V podnicích se zavádí 3-směnný provoz, objevuje se přesčasová práce, hoši začínají po celý rok jezdit do škol v přírodě. To ztěžuje činnost mladších žáků a V. Stašovi přímo zne­možňuje funkci jejich vedoucího a tak jejich činnost stagnuje. Vázne však i práce sboru, protože si členové začínají ke svému zaměstnání přibírat ještě vedlejší. St. Tane a J. Vavřinec se odstěhovali, velitel P. Dohnal se z rodinných důvodů vzdává funkce a nadto nastává generační problém. Nutnost náboni mladých je nevyhnutel­ná, protože při poklesu stavu pod 10 členů by se sbor musel zrušit. Věru, málo dů­vodů k radosti, ale starostí přehršle. Aktivních členů je jen polovina, ale přes všec­ko a všemu navzdory jde život dál a je naplněn nejrozmanitější prací, např. stří­káním kluziště za školou, nebo nácvikem a účasti na dvou soutěžích. Výjezdů bylo šest, z toho 4 k požárům a 2 k zatopeným sklepům. Preventivní prolilídky nepře­stávaly. V červenci, na 6.-8. dostal sbor povolení k jízdě Avii do Libochovic a okolí, jako odměnu za zajištění májových oslav. Na výroční schůzi 8.12. vznikl nový výbor: předseda V. Vavřinec, místopředseda a velitel Fr. Hrebeň, referent prevence Lad. Sciranka, jednatel J. Sekera, materiálně-technický referent A. Preidl a další. Byl také přijat plán na r.1980, úměrný počtu členů.
     Tento plán se v roce1980 také realizoval. Z 39-ti závad ve 102 domech jsou nejčastějšl: vadná nebo úplně chybějící komínová dvířka, vadné komíny, přizděné trámy, vadná elektroinstalace, nepořádek na půdě. Všichni členové pracují, částečný pokles aktivity nastává, jak již bylo řečeno, pro jejich větší exponovanost v povolání. Výcvik je však pravidelný, je celá řada akci na žádost firmy Vnější úpravy města, technika je stále ve vzorném pořádku, vozidla pojízdná, pohonné látky bez problémů, každý týden probíhá přezkoušení všech tří stříkaček. OIPO již druhý rok nabfzí automobilovou cisternu, kterou však zatím není možno v zimě garážovat. Šlo by to leda dlouhodobým pronájmem garáže u zbrojnice, kterou vlastni Severočeské dřevařské závody v Č.Lipě. Stačilo by nainstalovat akumulační kamna na noční proud, brigádnické práce by udělali zdarma členové sboru. Je jich 16 a do konce roku ještě z Lesní brány přestoupí Jiří Staněk. Náborem by se měly zabývat i nadřízené orgány, hlavně MěNV. Ve zbrojnici je, mimo jiné, také kompletní výstroj pro 20 mužů. Výjezdy byly jen 4 na garáž v Pozorce, louky v Košťanech a Novosedlicích a les na Sedmihůrkách. Dobře si vede 10-ti členné družstvo mladších žáků, které v celostátní hře „Plamen" obsadilo 5. místo ze 13-ti.