^nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Hasiči Dubí

Hasiči Dubí

Hasiči Dubí

Hasiči Dubí

Hasiči Dubí

 

 

 

Zpráva o činnosti a hospodaření za r.1981 potěšila hasičská srdce. Opět se rozednívá, slunce sviti, obzory se vyjasňují. Členská základna se rozšířila o 3 členy na stav 20 lidí, tzn. na 2 zásahové jednotky s plnou výzbrojí a výstrojí, ale nábor stále pokračuje. 14 mladých prodělává výcvik ve dvou družstvech a obě se s úspěchem účastní soutěže „Plamen". ZDŠ Dubí 1 děkuje členům Dohnalovi ml. a Scmerádovi ml. za vzorně připravenou a provedenou ukázku požární techniky při branném cvičení. Pokračuje veřejná činnost pro město, sběr šrotu a barevných kovů, 4x zajištěno káceni stromů.

 

 Z 5-ti zásahů byly - 2 duté stromy, les ve Flájlch, tráva a oplocení v Dubí 1 a nejvčtší v kravíně v Bystrici. Mnoho hodin se věnovalo zatopeným sklepům a odstraňování padlých stromů, často v nočních hodinách a za krajně nepříznivého počasí. V květnu byl zdařilý táborák, po výroční schůzi 21.11. dvoudenní soustředění. Pokladna se také zotavila. Po odečtení výdajů (známky, svatební dar pro bratra Staše,...) je na kontě 2.508,80 Kčs a na hotovosti 2.362,- Kčs. Někteří členové působí v PO i ve svém zaměstnání (Dohnal st., Vavřinec, Hrebeň, Sciranka, Staněk, Staš, aj.). „V příštím roce chceme získat další 3 členy, chceme dosáhnout času výjezdu pod 8 minut, po přidělení požární cisterny si zajistíme odborné školení na Veřejném požárním útvaru v Teplicích."

 

     Zápisy v pamětní knize města končí v r.1969 a od té doby nebyla kronika ve­dena. (Je zvláštní, že z tohoto období nejsou zprávy ani o životě sboru, a to ani v jeho archívu.) V r. 1975 byl kronikářem jmenován Fr. Janouch, podařilo se mu zís­kat alespoň některé materiály za léta 1970-1977 a zpracovat je v souhrnný zpětný pohled. Od října 1979 byl kronikářem J. Cajthaml s pověřením zaznamenat období let 1978-1980. Byl to schopný a vzdělaný člověk, ale Dubl mu nějak k srdci nepři­rostlo. Ve zpětném úhrnném zápise Fr. Janoucha není sice ani zmínka o spolkové činnosti (požárníci, zahrádkáři, chovatelé, atd.), ale asi proto, že se o tom nic ne­dozvěděl. P. Cajthaml se však dozvědět mohl, ale nedbal. Omezil se na zprávy o činnosti MěNV, nad pamětihodnosti ze života města a jeho občanů jakoby povzne­sen. Tak to šlo až do r.1985, suchý výčet akcí z hlediska vládnoucí strany pro vládnoucí stranu - politický úvod, mezinárodní situace, vytvoření předpokladů pro plnění úkolů pětiletky, vytýčení úkolů, zejména v růstu odborné a politické úrovně státní správy, prohloubení účasti občanů při činnosti národních výborů, celkové zkvalitnění práce volených orgánů. Poslanci zatím v plné míře neuplatňuji kontrolní činnost, je třeba zkvalitnit práci aparátu. Plnění volebního programu - celoměstský závazek - zprávy z plenárních zasedání - činnost rady - veřejné schůze - kulturně- politická činnost, atd. Že by pan Cajthaml při svém vzdělání nevěděl, jak se má psát kronika? Nebo se chtěl zavděčit vedoucím činitelům? Nebo si svou úlohu zjednodušoval a usnadňoval s vědomím, že vedoucím činitelům postačí, když v kronice budou opisy zápisů z jejich schůzí a zasedání? Nenapadlo ho, že by mohli v budoucnu kroniku číst lidé režimům nepoplatní a svobodní? Za léta 1985-1987 není o událostech ve městě zápis žádný, udělala ho dodatečně nová kronikářka - Miluše Stočesová. Do zápisů se pak vrací život obyvatelstva, počet narozených, zesnulých, oddaných, národnostní složení města, věk (24 občanů starších 90 let, nejstarší má 96 let), tragické události, vyznamenání. Přehled o výkonu státní správy je jen stručný a doplněný čísly: péče o životní prostředí (povodňová komise, přidě­lování nevyužívaných pozemků na zřízení zahrádek, přidělení 27 zahrádek po maji­telích, kteří se jich pro stáři zříkají, „Stezka Jana Nerudy" [od vrcholu stráně nad tenisem k Chaloupce], inventura zemědělské půdy v majetku města), školství s per­sonálními změnami a odchody do-důchodu. Jak jinak, působí tato kronika psaná podle všech pravidel a nadto psaná srdcem. A opět se objevují zápisy o požární ochraně.

 

    Historii po­žárního sboru v Dubí jsme opustili v r.1981 a tak se tam opět vraťme, protože nikoliv v pamětní knize, ale v zápise z jedno­ho zasedáni NV je ojedinělá zmín­ka, že se provedla prověrka zabez­pečení požární ochrany. Tenkrát byla vedoucí správního odboru Květa Neprašová a odboru výstavby a hospodářství Věra Fabiánová.

 

Roku 1982 byla 23. ledna schůze Městského výboru SPO, který slučuje pět ZO, z toho 2 na závodech. Předsedou je Fr. Veřtat a velitelem L. Sciranka. Všech­ny funkce ale nejsou obsazeny, pokud ano, tak z hlediska všech ZO nerovnoměrně a tíha práce spočívá převážně na ZO Dubí a Rudolfova huť. Dnes by se měl tento problém vyřešit. Vkrádá se ovšem myšlenka, úvaha o nutnosti této nové organiza­ce. Vždyť je to vlastně duplicita, dvojkolejnost. Ostatně, časem se uvidí.

 

     Z let 1983- 1984 máme zpráv málo a jsou to většinou výkazy pravidelné každo­roční práce. Z mimořádných událostí zazname­náváme účast na zimní olympiádě dětí na Cínovci v 83. roce. Ceněna a chválena je práce zvláště 7-mi čle­nů: Vavřince, Sciranky, Marka, Semeráda, Staše, Řezáče a Lionzárka.

 

 

     Roku 1985 se rozrůstá členská základna z dosavadních 30-ti na 34 členů a je tak opět možné postavit 2 zásahové jednotky kompletně vybavené. Žákovské družstvo má 12 členů a jejich výcviku se znovu věnuje Milan Dohnal, který se vrátil z vojny. Scházejí se ve zbrojnici každou středu v 16 hodin. Pozoruhodná je také jejich účast na branných hrách „Plamen" v Oseku a Žalanech. P.Dohnal a Vil. Vavřinec měli 4 přednášky k CO „Použití bojových zápalných látek a ochrana před jejich účinky" za účasti 543 občanů. 23.3. v noci bylo uspořádáno námětové cvičení „Záchrana osoba azdolání požáru rodinného domku typu Okál". Zapojeny byly všechny tři požární vozy, výjezdová jednotka byla 15-ti členná. Toho roku bylo 6 požárů a 19 technických zásahů. Většina členů pracovala na rekonstrukci garáže, takže v tomto roce se sbor nezůčastnil žádné požární soutěže. Ke 40. výročí osvobození byla zapálena veliká vatra a konal se lampiónový průvod.

 

      Následujícího roku, r.1986. zasahoval sbor při 9-ti požárech od dubna do prosince, technických zásahů bylo více než 10. Děly se ale i jiné věci. Ošetřovala se a nově založila plocha zeleně přes 500 m2, ošetřovalo se a nově vysázelo přes 230 stromků a keřů. 430 dětí s 20-ti učiteli se seznámilo s požární technikou na „Dnu otevřených dveří".

 

     V r.1987 se hasily 4 požáry a prohlédlo se 494 domů a 76 chalup, chat a altánů. Bylo zjištěno 137 závad. Zákonitá lidská nedokonalost, ale způsobila některé chyby, které zjistila až okresní inspekce. Zkoušky prostředků se přestaly dělat pravidelně, ale jen při nácviku. Příkazy a evidence jsou nepřehledné, přestalo se respektovat nařízení, že příkazy k jízdě mimo okres podepisuje náčelník OS SPO. Jízdy se nesprávně registrují, a tak je možno používat techniku pro různé účely. MČNV se doporučuje zabývat se tímto stavem a dát zprávu o příslušných opatřeních. Stalo se tak 24.8.t.r. Jsou to samozřejmě nedostatky neomluvitelné a je třeba je odstranit, ale důležité je, že kladů, tj. dobré a obětavé činnosti pro společnost je víc. Platí ovšem pravidlo - Důvěřuj, ale prověřuj - aby ten poměr trval i nadále. Zpráva za uplinulý rok uvádí stav 39 členů. Výcvik mladých přechodně trochu polevil, protože se spěchá s GO Avie 30. L. Sciranka se vzdává velitelství MěV SPO a vrací se do funkce preventisty. Obzory MěV se zatemňují, čím dál více se jeho existence jeví jako čistě formální, jako nepotřebnýmezičlánek a měl by být proto zrušen. Při „Dni otevřených dveří" navštívilo výstavu s přednáškou 538 dětí.

 

V r.1988 je k jednání rady (27.12.) podána „Zpráva o zajištění požární ochra­ny včetně akceschopnosti požárních sborů", kterou zpracovali: A. Vágnerová, ved odb. OVV, preventista a velitel č. PS. Šlo v ní o zajišťování II.etapy preventivních kontrol v Dubí, v částech Bystřice a Pozorka s prověrkou závad zjištěných před­chozími kontrolami. Hlášeny jsou kontroly v 492 rodinných domcích a v 46 drob­ných provozovnách, restauracích a obchodech. Na nové evidenci objektů se podílelo 28 kontrolních skupin (z toho 32 členů SPO), 12 poslanců, 16 členů ob­čanských výborů a 5 aktivistů. Sbor v Dubí má 40 členů, kteří zasahovali u 6-ti po­žárů, měli 2 cvičné výjezdy, 2 námětová cvičení a 1 cvičný poplach. 430 hodin vě­novali údržbě (počítali původně s 300 hodinami), 1165 hodin vykonávali stavební a pomocné práce na koupališti (mysleli, že jich bude tak 500), pokračovali s vysazo­váním keřů, sbírali šrot, apod. Cínovec má 26 členů (5 žen), mladí se rozešli, neboť se většina odstěhovala. Mstišov se 62 členy (12 žen) uspořádal mimo pravidelnou činnost 4 besedy a ukázková cvičení pro 1.900 dětí.

 

14.6.1989 bylo v Dubí slavnostně otevřeno koupaliště a první se v něm po­vinně koupal předseda NV Bedřich Scholz. Dubí mělo tehdy 8.108 obyvatel, 25 z nich bylo starších než 90 let, narodilo se 85 dětí a zaznamenáno je 189 úmrtí. Ve sboru se pracovalo normálně, ale žel se dosud neznormalizovalo používání vozo­vého parku

 

 

 

 

 

 Ani počasí nebylo normální a stojí za vzpomínku. První sníh napadl až 2.března a hned roztál. Sněženky rozkvetly 20.února a za týden už podběl. Koncem března, o Velikonocích, bylo až 25 stupnů Celsia, za měsíc prudké ochlazení až do 2 stupnů Celsia a v polovině května následovalo oteplení do 30 stupnů Celsia a stále sucho. 29.5. pršelo jen 2 hodiny, 30.5. tři hodiny a 5.6. se objevil na střeše jednoho domu kulový blesk. Naprosto nebývalá věc se udála koncem června (25. a 26.), na vší zemi byla najednou přemíra zelených mšic. Auta nemohla jezdit, děti si nemohly hrát a kdo nemusel, nevycházel. Teprve až bouřka s prudkým deštěm situaci znormalizovala. 8.7. bylo už v 7 hodin ráno 30°C, 18.7. náhle jen 1°C a lidé topili. Zbytek léta byl pak horký a suchý a ještě 22.10. bylo 28°C, 30.října byla velká, přímo letni bouřka. Snih však napadl již v listopadu, teplota klesla pod nulu, začátkem prosince až na -10°C, ale Vánoce byly na blátě.

 

 
Tyto přemety počasí pokračovaly i v dalším roce 1990. Do půli února bylo až 20°C, teplý jarní déšť, 26.2. dokonce bouřka silnější než letní, od března do polo­viny července divoké střídání teplot (během 14-ti dni nebo i jednoho týdne až o 27°C bez ohledu na roční doby). V červenci bylo např. na začátku měsíce 32°C, ale za 14 dní už jen 5°C. Následovalo sucho, horko a nedostatek vody. Městský úřad žádá o omluvení zameškaných směn pro členy sboru, kteří se zúčastnili hašení po­žárů:
P. Marek v Sedmihůrkách s dozorem po celou noc z 18. na 19.3.
M. Dohnal a V. Svoboda na Cínovci 5. a 6.5.
P. Marek v Dubí 16.7.
P. Marek, M. Horných, M. Rýdl, V. Svoboda, Zd. Veřtat, Št. Lux, B. Borovička a M. Dologa ve Vejprtech 9 členů v Dubí „Liščí doupě" v noci na 6.8
8 členů na Kamenném vrchu v noci na 7.8.
     Předsedové Okresních úřadů v Teplicích a Chomutově poslali poděkování za velmi účinnou pomoc při likvidaci lesního po­žáru u Vejprt, který trval od 28.7. do 6.8. To, že „Sametová revoluce" pravděpo­dobně ovlivnila také naši MJ, se dá soudit z poměrně menšího počtu zpráv o jejím svébytném životě v posledních několika letech. Pozornost se zřejmě obracela ji­ným směrem. Povin­nosti se ovšem neza­nedbáva.

             

V r.1991 byly provedeny technické prohlídky požárních vozidel pod vedením Zd. Veřtata. 17.4. se konal „Den otevře­ných dveří". Likvidace autonehod ve dnech 20.5., 14 a 21.8. se zůčastnili Jar. Denk, Zb. Kozák, Jar. Kozák. P. Marek pomáhal při požáru na Cínovci. Novým jednatelem se stává bratr O. Fabián. Starostou je nadále V. Vavřinec, velitel Fr. Hrebeň a jeho zástupce Zd. Veřtat. Rada MěÚ se zabývala požární ochranou a akceschopností sborů v letech 1990-1991 pětkrát.

 

     Třikrát se tato otázka projednávala v r.1992. Na zasedání rady 21.4. byl přijat návrh na jmenování městského preventisty, který bude pečovat o celé území města a ve spolupráci s vedoucím odboru OVV paní Klímovou doplní seznam pbjektů o domy nově prodané soukromým osobám a o nové malé provozovny. 2.6. se preventistou stal pan Ondřej Fabián. 12.8. sděluje sboru Požární stanice Kralupy n.Vlt., že mu zajiš´tuje 3 místa v odborném kurzu o nebezpečných chemických látlkách. Stalo se neštěstí, tragicky skonal dlouholetý člen a dosavadní starosta Viliam Vavřinec. Zapsal se hluboko do srdcí bratří svou vlídnou a laskavou povahou, poctivostí, ochotou a obětavostí za všech okolností. Byl nositelem vyznamenání „Za příkladnou práci". 12.12. byl starostou jednomyslně zvolen bratr Zdeněk Veřtat.
Viliam Vavřinec.

 

 

6.4. roku 1993 se v jednání Rady ukládá paní Klímové, aby sborům zajistila 6 vysílaček. Projednávala se situace ve všech městských sborech, tj. na Cínovci, v Dubí a ve Mstišově. Zpráva dubského sboru je stručná. Sbor má 34 členů a jednu členku, z toho činných je pouze 12. K zásahu zatím nedošlo. Opět chybí referent pro práci s mládeží a nerad se bere na vědomi malý zájem dětí. V rozpočtu MěÚ v kapitole 719 - hasiči se počítá na rok 1994 s částkou 200 tis. korun, která se bude čerpat rovnoměrně podle potřeb jednotlivých sborů. Při jednání 30.11. se Rada dovídá, že hasičský sbor Dubí má již 37 členů, z čehož je 21 činných a že absolvoval 9 zásahů u požárů většinou lesních porostů. Sbor děkuje MěÚ za radiostanice, které práci při zásazích značně zdokonalují, a žádá o povolení převést hasičský vůz V3S z Cínovce do Dubí. Na Cínovci není vytížit a v Dubí bude sloužit k výcviku mladých. Bude parkovat v areálu zbrojnice a i nadále bude k dispozici hasičům na Cínovci. Rada chválí městského preventistu pana Fabiána, že svou funkci vykonává velmi zodpovědně a každý měsíc podává přehled o plnění plánovaných prohlídek. 24.8. sbor uzavírá smlouvu s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou o koupi 2 ks akcií, každé v nominální hodnotě 1.000,- korun při tržním kurzu 1.300,- korun, tedy celkem za 2.600,- korun
 
 

 

 
 V r.1994 jednala Rada o hasičském sboru Dubí 9.8. a městské zastupitelstvo 8.9.. Sbor má už zase jen 25 členů. Život jde dál, na intenzitě nic neztrácí, ba na­opak jeho proud si své řečiště vždy vymele. Je třeba se s tím nějak vypořádat, i když někdy za ztížených podmínek. Bylo 7 výjezdů k požárům, 4 na technickou pomoc. Sbor přispěl i k MDD a k oslavám Mistra Jana Husa. Techniku má v pořádku, jen Avie zestárla a už se k provozu nehodí. Velitel proto žádá 30.000,- korun na koupi jiné, ojeté Avie, což rada schvaluje. Ten typ vozu totiž potřebám družstva plně vyhovuje. Od 1.1.1995 musí mít každá obec preventistu, protože provádět požární kontroly zůstává povinností obce. Proto starostové obcí dostávají pozvánku na odbornou přípravu preventistu, která se uskuteční v rekreačním zaří­zení „Florian" v Horní Krupce ve dnech 24.-26.11.. Rozpočtová částka 200 tis. Kč pro hasičské sbory byla během roku zvyšována až na 430 tis. korun a k 30.11. pře­čerpána na 114%. (Na rok 1995 plánuje MěÚ pro dubské sbory 396 tis. korun.) Kromě výdajů na všechen provoz se z toho mají pořídit pracovní oděvy (montérky) pro jedno výjezdní družstvo každého sborn a pro preventistu. Ceny jsou značně vysoké, a tak není zatím koupě možná pro všechny členy. Snad to vyjde koncem roku, podle situace. Pro Dubí se počítá s Avií.

 
 
Dne 14.1.1995 byla uspořádána výroční valná hromada sboru za účasti asi 85% členů. Byl hodnocen minulý rok a došlo ke dvěma změnám ve složení výboru: konečně máme zase referenta mládeže a je jím bratr Lad. Polák, obnovuje se funk­ce kronikáře a jmenován je bratr Boh. Berka. Výkaz práce obsahuje 90 hodin na údržbu a výstavbu požárních zařízení, 200 hodin na výstroj a výzbroj, 30 hodin na ochranu a údržbu vodních zdrojů, pořádalo se 5 kulturních a společenských akcí.